წესები


 

ჩვენს კატალოგში არ იმატება:

1. საიტები, რომელთა შინაარსი ეწინააღმდეგება საქართველოს და საერთაშორისო სამართალს.
2. საიტები, რომლებიც შეიცავენ პორნოგრაფიულ მასალას.
3. საიტები, რომლებიც ხელს უწყობენ ძალადობას, რასიზმს.
4. საიტები, რომლებიც იყენებენ არანორმატიულ ლექსიკას გვერდებზე.
5. საიტები, რომელთა შინაარსი სხვა ადამიანების ღირსებისა და სახელის გატეხვას უწყობს ხელს.
6. საიტები, რომლებიც დამუშავების დასაწყისს ეტაპზე არიან.
7. რესურსები, რომლების ავრცელებენ ვირუსებს და სხვა მავნე პროგრამებს.
8. საიტებზე, რომლებიც დაკავშირებული არიან აზარტულ თამაშებთან და კაზინოსთან.
9. საიტები, რომლებიც ავრცელებენ ინფორმაციას ნარკოტიკებზე და მათი გამოყენების შესახებ.
10. საიტები, რომლის შინაარსი უკავშირდება ლუდის და სხვა ალკოჰოლური სასმელების რეალიზაციას.
11. საიტები, რომლებიც დაკავშირებული არიან თამბაქოს ნაწარმისა და მასალების გაყიდვასთან ან რეკლამასთან.
12. საიტები რომლებიც დაკავშირებული არიან იარაღისა და საბრძოლო მასალის გაყიდვასთან ან რეკლამასთან.
13. საიტები, რომელთა მასალები დაცულია საავტორო უფლებებით.
14. საიტები რომლების ფიშინგს იყენებენ.